DC Monaco

Požární bezpečnost

První úroveň detekce požáru v datovém centru zajišťuje laserová detekce. Hlásiče jsou aktivními hlásiči detekce kouře ze vzduchu nasávaného v místnosti. Pracují na principu rozptylu světelného paprsku, kdy vysokoenergetický pulsní laser generuje i při nízké koncentraci dostatečné množství rozptýleného světla, které je detekováno vysoce výkonnými fotosensory. Použití laseru zaručuje dlouhodobou stabilitu detekce a vysokou citlivost. Druhou úrovní detekce požáru jsou klasická kouřová čidla.

Pro hašení je použito stabilní plynové hasicí zařízení FM-200. Hasicí účinek prostředku FM-200 spočívá v absorpci tepla z plamenů. Je tedy z větší části podmíněn fyzikálně a z menší části chemicky. Hasicí schopnost plynu FM-200 byla podrobena testům v národních i mezinárodních ústavech, na jejichž základě byla tato látka schválena jako hasicí prostředek.

Hasivo účinkuje rychle, vznikající požár je potlačen během několika sekund. Jedná se o takzvané "čisté hasivo", které nevyžaduje žádný následný úklid a nijak nepoškozuje chráněné vybavení. Je elektricky nevodivé a při jeho aplikaci v počátečních fázích požáru nevznikají žádné rozkladné produkty. Je proto ideální pro ochranu IT technologií.


Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů zde