Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI
SYNOT ICT services, a.s.

Společnost SYNOT ICT services, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v souladu s Obecným nařízením Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platnou českou legislativou. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a k této problematice přistupujeme s maximální důležitostí. Tento dokument je obecně platný pro společnost SYNOT ICT services, a.s., týká se ochrany osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) a vztahuje se k níže uvedeným účelům zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů zaměstnanců organizace se řídí vnitřními předpisy.

Informace o Správci
SYNOT ICT services, a.s.
IČO: 28357116
Sídlo: Uherské Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, Česká republika

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje zpracováváme za účely:

- vedení smluvních vztahů za účelem obchodní činnosti společnosti, osobní údaje zástupců obchodních partnerů, právní základ smluvní dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1b
v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • trvalé bydliště
 • e-mail
 • telefonní kontakt

doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu

- marketingové činnosti prováděné bez souhlasu subjektu osobních údajů, osobní údaje zástupců obchodních partnerů a návštěvníků webových stránek zaregistrovaných pro odběr newsletteru, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f v oprávněném zájmu správce v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • trvalé bydliště
 • e-mail
 • telefonní kontakt

doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu

- vedení výběrových řízení s uchazeči o zaměstnání, osobní údaje uchazečů o zaměstnání, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1f v oprávněném zájmu správce v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • obsah životopisu uchazeče

doba uložení: po dobu trvání výběrového řízení

- uložení životopisů uchazečů o zaměstnání s jejich souhlasem, osobní údaje uchazečů o zaměstnání, dle GDPR kapitola 5 článek 6, 1a v rozsahu:

 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • obsah životopisu uchazeče

doba uložení: po dobu platnosti souhlasu

Zpracování osobních údajů na webových stránkách společnosti
Na webových stránkách naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s výše uvedenými účely. Dále jsou zpracovávány soubory cookies. Více o zpracování cookies na: zásady zpracování cookies.

Zpracovatelé osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány našimi dodavateli. Vždy vybíráme společnosti, které zabezpečí technickou a organizační ochranu Vašich osobních údajů na základě nám poskytnutých záruk a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů
Jakékoliv předání Vašich osobních údajů jiným společnostem např. za účelem marketingu není naší společností prováděno.

Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani žádným jiným příjemcům.

Práva subjektu osobních údajů a jejich uplatnění
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda a které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k jednotlivým účelům.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud jsou osobní údaje, které o Vás vedeme nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci a opravu.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účel pro které jsou zpracovávány, domníváte se že byly zpracovány protiprávně anebo jste v minulosti odvolali souhlas s jejich zpracování k danému účelu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje vymazány a požadujete jejich zachování např. z důvodů výkonu a obhajoby právních nároků, a to i v případě že je jejich zpracování protiprávní, Vaše osobní údaje nejsou přesné, nebo jste vznesl/a námitku a není jasné, zda Váš oprávněný zájem převažuje nad našimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo požadovat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro případ předaní Vašich osobních údajů jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech jejich zpracování v oprávněném zájmu správce. V případě vznesení námitky pro účely přímého marketingu nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě že jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účely, které souhlas vyžadují, máte právo jej kdykoliv odvolat. Toto je možno provést prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky na +420 841 110 110.

Uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv se prosím obracejte na:
- klientskou linku +420 841 110 110
- emailem na gdpr.synotgroup@synot.cz
Na Vaše žádosti budeme reagovat do 30 dnů od jejich obdržení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud máte jakýkoliv dotaz k ochraně osobních údajů ve společnosti SYNOT ICT services, a.s., obracejte se prosím na naši klientskou linku +420 841 110 110, email: gdpr.synotgroup@synot.cz
Dále máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel s Obecného nařízení Evropské unie (EU) na ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR) a platné české legislativy.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111


Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů zde